Privacy

Onze gegevens

In dit Informatieprotocol vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door OBM Assuradeuren B.V., gevestigd te Alkmaar.

Onze contactgegevens zijn:

 • Telefoon                      : 072- 52 72 62 0
 • E-mail                          : info@obmassuradeuren.nl
 • Website                        : www.obmassuradeuren.nl
 • Postadres                    : OBM Assuradeuren BV, Postbus 1111, 1810 KC, Alkmaar

In dit document omschrijven we onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Heeft u na het lezen van de document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende doeleinden te kunnen realiseren:

– Het beoordelen en accepteren van verzekeringsaanvragen;
– Het behandelen van schades en het afwikkelen van het betalingsverkeer;
– Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
– Het sluiten en voeren van verzekeringsovereenkomsten;
– Het voldoen aan de wettelijk gestelde verplichtingen;Wij maken bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling. 

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gegevens omtrent uw leeftijd, geslacht, burgerlijke staat.
 • Financiële gegevens, waaronder salarisgegevens, gegevens over uw vermogen, bankrekening gegevens en gegevens over financiële producten.
 • Identificatiegegevens, zoals een nummer of kopie van een identiteitsbewijs (alleen bij bepaalde dienstverlening).
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals het strafrechtelijk verleden, indien deze van belang is bij het behandelen van uw verzekeringsaanvraag;
 • Bijzondere informatie over uw gezondheid, bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraag voor een ongevallenverzekering.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

 • Het beoordelen en accepteren van verzekeringsaanvragen;
 • Het behandelen van schades en het afwikkelen van het betalingsverkeer;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met klanten of bezoekers tot stand te brengen of in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij hanteren de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde; wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en uw belangen; onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhoud van de relatie met u en de uitvoering van overeenkomsten die wij met andere partijen hebben gesloten.

Opslag en bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben en in ieder geval gedurende de looptijd van uw relatie of overeenkomst met ons en/of in het voorkomend geval, gedurende de periode zoals met de verzekeraar overeengekomen. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal 5 jaar daarna behoudens andersluidende contractuele en/of wettelijke termijnen van toepassing zijn.

Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt voor de volgende zaken contact met ons opnemen:

 • Opvragen of wij van u persoonsgegevens verwerken.
 • Opvragen van meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.
 • Aanpassing van persoonsgegevens die wij onjuist hebben verwerkt.
 • Beperking van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Verwijdering (wissen) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een ander bedrijf of organisatie.

Het kan voorkomen dat we niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Als dat het geval is, dan laten we u dat gemotiveerd weten.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligentegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking op zowel fysiek als in digitaal opzicht. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens in ieder geval aan de volgende personen en derden verstrekken:

 • Onze medewerkers die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens.
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.
 • Verwerkers, zoals een ICT-dienstverlener of een direct marketingbureau.
 • Externe registers zoals CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem)

Deze derden gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken. De afspraken daarover leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen van:

 • u; en/of
 • uw assurantietussenpersoon of financieel adviseur; en/of
 • de verzekeraar

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een verzekering of bij een claimbehandeling, maken we ook gebruik van verschillende bronnen zoals Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). CIS is het centrale informatiesysteem van verzekeraars in Nederland. Dit systeem wordt beheerd door de Stichting CIS. Het systeem is bedoeld om risico’s te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. Wij kunnen uw persoonsgegevens in CIS laten opnemen, bijvoorbeeld als u fraude hebt gepleegd. Wij kunnen via CIS ook informatie over u opvragen, bijvoorbeeld bij de beoordeling van een aanvraag of claim. Dat doen wij alleen onder strikte voorwaarden. Meer informatie over CIS en het CIS privacyreglement vindt u op de website van de Stichting CIS: www.stichtingcis.nl

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar